Latest in Tech

VUI LÊN SION – Anphong Hoan

ĐK: Mừng vui lên anh em! Vui lên anh em! Nay Đấng cứu độ thế trần gần đến sống cùng muôn dân, Người là Vua muôn vua, là Chúa các chúa. Này Si-on hân hoan! Si-on hân hoan vui đón Đấng cao cả muôn trùng, Người là Em-ma-nu-el, là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta".
1. Hân hoan reo vang nào Si-on hỡi! Hân hoan reo vang nhà Gia-cóp hỡi! Vui lên! Giê-ru-sa-lem mau nức tiếng reo mừng! Kìa xem án lệnh phạt ngươi Chúa rút ngắn lại rồi, thù địch ngươi nay Người đánh cho tan tành, vì Đức Chúa Vua Ít-ra-el là Đấng Thánh thương giải thoát ngươi.
2. Bao nhiêu năm lưu lạc xa quê hương, bao nhiêu năm qua chìm trong đau thương, bao năm gian nan thê lương trong buốt giá đoạn trường. Niềm vui bất chợt bừng lên Chúa đến cứu dân Người, dìu về nơi yên hàn sướng vui muôn đời. Chỉ Đức Chúa Vua Ít-ra-el đầy uy phong thống trị đất trời.