Latest in Tech

LỄ DÂNG 7 – Công Giáo & Dương Quang

1. Giây phút đầu năm nguyện dâng lên tới thiên đình lễ vật này, là bánh rượu là tình yêu ươm trong Máu rất thánh huyền siêu. Chúa thương tình đoái nhận và chúc lành cho bước đường đi tới Chúa ơi! 
ĐK: Dâng lên Cha bài ca cảm tạ với ân tình một năm đã qua. Dâng lên Cha bài ca khẩn cầu, xin yêu thương đến mãi ngàn sau. 
2. Biết nói gì đây, nhìn lên Chúa muốn dâng Ngài trót cuộc đời, là hy vọng là sức sống đang vươn lên trong bước thời gian. Ước mong Ngài cúi nhận và chúc lành cho tháng ngày đi tới Chúa ơi!
***  Imprimatur: 26.3.2009 - GP. Long Xuyên