Menu

THÁNH VỊNH 116 (CN21TNC) - Thái Nguyên

ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, truyền rao chân lý muôn nơi cho cuộc đời được ơn cứu độ. 
1. Ngàn dân hỡi! Hãy ngợi khen Chúa. Muôn nước ơi, chúc tụng Danh Ngài. 
2. Vì tình Chúa thật là cao cả. Lòng tín trung của Ngài muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia
Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ ở trong người ấy". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 116 (Chúa Nhật 21 Thường Niên C)