Latest in Tech

THÁNH VỊNH 14 (CN22TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? 
Ai sẽ được ở trên Núi Thánh (í) của Ngài? 
1. Người sống thanh liêm theo đường công chính, lòng suy gẫm điều ngay, lưỡi không hề vu oan. 
2. Người chẳng gây ra khổ nhục cho ai, người khinh ghét tà gian, kính yêu người lân bang. 
3. Người chẳng đổi thay khi đời rủi may, người không tính tiền vay, không hối lộ tham say. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy." Alleluia, Alleluia.