Latest in Tech

NGUYỆN XIN (CNL Giao Thừa) – Nguyễn Duy

Nguyện xin Đấng đã i i tạo thành trời đất 
Xuống cho đoàn con muôn ngàn phước cả. 
Từ Xi-on Chúa đã tuôn trào hồng ân 
Từ Sa-lem Chúa đã dủ thương nhân trần.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & Hoan Ca Phụng Vụ)