Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (CN14TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Con xin chúc tụng danh Chúa tự giờ đây cho đến mãi muôn đời.
1. Chúng con chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ và ngàn muôn kiếp, sẽ ngợi ca Chúa hết mọi ngày, thờ lạy Chúa, tán tụng tôn vinh.
2. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ơn phúc. Chúa từ tâm với hết mọi loài, và từ ái với mọi sinh linh.
3. Hát câu chúc tụng tôn vinh mọi công trình từ bàn tay Chúa. Hết mọi dân hãy chúc tụng Người, và nhận biết nước Người vinh quang.
4. Chúa luôn thánh thiện, công minh trong hết mọi đường nẻo Chúa. Chúa gần ai kêu khấn Danh Người, và thành tín chẳng hề phôi phai.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo bước của Ta". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 144 (CN14TNA)