Latest in Tech

THÁNH VỊNH 79 (CN27TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Vườn nho của Chúa chính là nhà Is-ra-el, dân riêng của Thiên Chúa.
1. Từ Ai-cập Chúa đã mang về gốc nho. Ngài đuổi chư dân để mang ươm trồng lấy nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả. Vươn chồi non ra cho tới chỗ đại giang.
2. Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào nó đi. Để khách qua đường đều đưa tay mà hái trái. Để heo rừng ra tàn phá không còn nữa. Thú vật đồng hoang xông đến để mà ăn.
3. Thương đoái nhìn xin hãy trở lại Chúa ơi! Từ cõi cao xanh nhìn coi thăm vườn nho Chúa. Bảo vệ vườn nho tay hữu Chúa đã làm. Bảo vệ ngành nho Ngài đã thiết lập cho.
4. Đây chúng con không dám xa Ngài nữa đâu. Ngài cứu chúng con và chúng con ngợi ca Chúa. Khấn xin Ngài thương cho chúng con phục hồi. Xin tỏ thiên nhan để cho dân được sống.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 79 (CN27TNA)