Latest in Tech

THÁNH VỊNH 95 (CN29TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Hãy dâng lên Thiên Chúa huy hoàng. Kính tặng Ngài quyền thế với vinh quang. 
Chúc tụng Ngài Thiên Chúa Đấng cao quang.
1. Hát lên mừng Chúa cả bài ca. Bài ca mới hát lên cả địa cầu. 
Truyền vinh quang của Chúa giữa chư dân, và kỳ công của Chúa khắp nhân trần.
2. Chúa cao trọng đáng triệu lời ca. Ngài hùng vĩ lớn lao ôi vô cùng. 
Mọi vua quan dưới thế chỉ hư vô, còn Ngài đây Thiên Chúa Đấng tác tạo.
3. Hãy dâng về Chúa cả quyền năng. Ngàn vinh quang xứng với uy danh Ngài. 
Hãy dâng lên lễ tế kính Vua ta, vào hành lang nhà Chúa, Chúa muôn loài.
4. Khắp địa cầu kính sợ mình Chúa. Hãy công bố giữa chư dân hay rằng: 
Kìa chính Chúa đã đến viếng thăm dân, Ngài thi ân theo đức, đức công bình.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, 
Ta biết chúng và chúng theo bước của Ta". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 95 (CN29TNA)