Latest in Tech

THÁNH VỊNH 77 (14.9) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Chúng ta đừng quên lãng bao ơn lành Chúa ban, chúng ta đừng quên lãng bao kỳ công Chúa ban.
1. Hỡi dân tôi hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng tai nghe những lời miệng tôi. Tôi sẽ nói ra những lời ngạn ngữ, sẽ trình bày những bí nhiệm thời xưa.
2. Chúa công minh ra tay Ngài đánh phạt, bấy giờ họ trở lại tìm kiếm Chúa. Họ nhớ tới Chúa chính là thành lũy, Đấng uy linh Đấng cứu độ toàn dân. 
3. Thế nhưng rồi trên môi họ phỉnh phờ, lưỡi sai ngoa bao nhiêu điều gian dối. Lòng họ đã không giữ được thành tín, đã bất trung không giữ lời nguyện ước.
4. Chúa nhân từ đã xóa bao lỗi lầm, Chúa âm thầm quên đi mọi tội xưa. Ngài thương xót đã không còn giận dữ, lấy ân tình thương bao bọc chở che.