Menu


THÁNH VỊNH 120 (CN29TNC) – Thái Nguyên

1. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nào? 
Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa, Đấng tạo thành đất trời. 
ĐK: Ơn phù trợ tôi, ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời. Đời tôi ở trong tay Ngài.
2. Chúa sẽ giữ gìn ngươi, Ngài sẽ không để đời ngươi phải vong thân, 
không để chân ngươi phải đi trợt bước trên đường đời nguy nàn. 
3. Tay Chúa bảo vệ ngươi, Ngài chẳng bao giờ ngủ quên, vẫn ở bên. 
Sinh mạng của ngươi bình an trong Chúa bây giờ và muôn đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, 
và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ ở trong người ấy". Alleluia, Alleluia.