Latest in Tech

NƠI BÀN TIỆC THÁNH - Khổng Vĩnh Thành

ĐK. Lạy Chúa, Chúa đang chờ con nơi bàn Tiệc Thánh. Alleluia. 
       Lạy Chúa, con mong ăn bánh trường sinh. Alleluia.
1. Đây chính là Mình Thánh Chúa, lạy Chúa Ki-tô. Đây bánh trường sinh từ trời xuống cho thế gian. 
Ăn bánh trường sinh này sẽ không còn phải chết mà được sống muôn thuở muôn đời.
2. Đây chính là Mình Thánh Chúa, lạy Chúa Ki-tô. Đấng đã được sinh ra bởi trinh nữ Maria. 
Đây chính là Máu Thịt Đấng chữa kẻ mù mắt kẻ câm điếc hay kẻ phong cùi.
3. Đây chính là Mình Thánh Chúa, lạy Chúa Ki-tô. Đấng đã động lòng thương và cứu sống ông Ladarô. 
Đây chính là Máu Thịt Đấng đã dạy toàn dân được học biết hiến chương Nước Trời.
4. Đây chính là Mình Thánh Chúa, lạy Chúa Ki-tô. Đấng đã bị đem ra toàn quan trấn Philatô. 
Đây chính là Máu Thịt Đấng đã bị xử oan và chịu chết cứu độ nhân loại.
5. Đây chính là Mình Thánh Chúa, lạy Chúa Ki-tô. Đấng sống lại vinh quang từ kẻ chết như đã phán hứa. 
Đây chính là Máu Thịt Đấng lên trời hiển vinh và lại đến long trọng uy hùng.
6. Đây chính là Mình Thánh Chúa, lạy Chúa Ki-tô. Đấng dắt dìu đoàn chiên và trao phó cho Thánh Phêrô. 
Đây chính là Máu Thịt Đấng thiết lập Hội Thánh hằng bền vững đến muôn muôn đời.
7. Đây chính là Mình Thánh Chúa, lạy Chúa Ki-tô. Đấng phán dạy môn sinh giảng Nước Chúa cho khắp muôn dân. Đây chính là Máu Thịt Đấng xét xử kẻ sống và kẻ chết trong ngày sau cùng.