Latest in Tech

THÁNH VỊNH XUÂN MINH

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
NĂM A
NĂM B
NĂM C
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
  Lễ Vọng Giáng Sinh
  Lễ Đêm Giáng Sinh
 TV. 95 (1)   (2)    (3)   -       Alleluia    
  Lễ Ban Ngày
  Lễ Thánh Gia Thất
  Chúa Nhật 2 sau Phục Sinh
  Lễ Hiển Linh
MÙA CHAY & PHỤC SINH
  Lễ Tro
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
  Lễ Lá
  Thứ 5 Tuần Thánh
  Thứ 6 Tuần Thánh
  Bài Đọc 1
  Bài Đọc 2
  Bài Đọc 3
TC. XH
  Bài Đọc 4
  Bài Đọc 5
  Bài Đọc 6
  Bài Đọc 7
  Bài Thánh Thư
  Chúa Nhật Phục Sinh
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
TV. 117
TV. 117
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
TV. 117
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
TV. 32
TV. 21
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
  Lễ Thăng Thiên
 TV. 46                                      
  Lễ Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
TV. 39
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
TV. 80
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
TV. 84
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
TV. 17
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
  Chúa Nhật 34 Thường Niên (Kitô Vua)
  Chúa Ba Ngôi
  Mình Máu Chúa
  Thánh Tâm Chúa
TV. 102
LỄ RIÊNG
  Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  Lễ Đức Mẹ Lên Trời
  Lễ Mẹ Vô Nhiễm
  Lễ Mẹ Thiên Chúa
  Lễ Giao Thừa
  Lễ Minh Niên
  Lễ Tạ Ơn
Nguồn: Catruong.com