Latest in Tech

ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

ĐK. Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường chông gai nguy khó coi thường ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi. Dù đường đầy muôn chông gai ta có lo chi. Đi theo Thiên Chúa kêu mời mang tin yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời.
1. Chúa là mục tử dẫn dắt ta đi. Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi. Trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi.
2. Chúa là đường ngay ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền rao Phúc Âm. Mang tin mến yêu thương nào ta bước đi.