Latest in Tech

NÀY CON ĐÂY XIN HÃY PHÁN

ĐK. Vì yêu con mà Chúa đã gọi con đã chọn con ơn Chúa vô biên con lấy chi đền đáp. 
Này con đây lạy Chúa xin hãy phán xin hãy phán con sẽ vâng nghe Chúa ơi con nghe lời.
1. Hãy làm môn đệ Cha rao giảng Tin Mừng, muôn dân hiệp thông trong Thánh Linh muôn đời. 
Xin vâng lạy Chúa, xin vâng lạy Chúa con nghe lời. Xin nguyện hiến toàn thân để làm môn đệ Cha.
2. Hãy trở nên nguồn sáng chiếu tỏa gian trần, con hãy trở nên như muối ướp mặn nhân trần. 
Xin vâng lạy Chúa, xin vâng lạy Chúa con nghe lời. Xin nguyện hiến toàn thân xin phù giúp hồn con.
3. Hãy làm tông đồ Cha máng chảy ơn lành, đi gieo tình thương ươm mát cho nương đồng. 
Xin vâng lạy Chúa, xin vâng lạy Chúa con nghe lời. Xin nguyện hiến đời con để làm tông đồ Cha.
4. Muốn làm môn đệ Cha hãy bỏ thân mình, gánh lấy khổ đau theo bước Cha mọi người. 
Xin vâng lạy Chúa, xin vâng lạy Chúa con nghe lời. Xin đường lối của Cha để thành môn đệ Cha.