Latest in Tech

NGỢI KHEN BA NGÔI - Hải Nguyễn

1. Xin dâng muôn lời ngợi khen Ba Ngôi. Ngôi Cha chí thánh tạo tác đất trời. Ngôi Con đã hạ thế cứu đời. Ngôi Ba Thánh Thần nâng đỡ muôn người.
ĐK. Vinh danh Ngôi Cha quyền năng sáng thế, vinh danh Ngôi Con cứu chuộc nhân trần, vinh danh Ngôi Ba chính nguồn ủi an. Vinh danh Ba ngôi Thiên Chúa muôn đời.
2. Muôn dân muôn đời ngợi khen không ngưng. Ba Ngôi Thiên Chúa ngự chốn cửu trùng. Muôn muôn kiếp quyền uy lẫy lừng. Vinh quang chói lòa sáng khắp không trung.
3. Muôn dân trên toàn địa cầu bao la, xin dâng Thiên Chúa ngàn câu cảm tạ. Xin ban phúc bình yên thái hòa, cho muôn muôn đời vang mãi câu ca.