Latest in Tech

CHỈ CÓ MỘT CHÚA - Lm.Thành Tâm

ĐK. Chỉ có một Chúa một Đức Tin một Phép Rửa. Chỉ có một Chúa Người là Cha mọi người hết thảy. Đấng trên hết mọi người, Đấng ở giữa mọi người và trong mọi người. (Ngàn đời con xin tin con xin tin con xin tin).
1. Trong Giê-su con Ngài Thiên Chúa khấn chọn ta. Khi trăng sao chưa thành Ngài ghé mắt trên ta. Thương ban ơn siêu vời làm con Chúa trên cao. Được hưởng phúc trường sinh đời sau.
2. Trong Giê-su con Ngài Thiên Chúa đã từ lâu. Yêu thương ta vô bờ nhờ máu Đức Kitô. Xưa giang tay hiến mình Ngài dâng lễ hy sinh. Để tẩy xóa tội khiên trần gian.
3. Trong Giê-su con Ngài Thiên Chúa quyết từ lâu. Thâu muôn dân nên một nhiệm thể Đức Ki-tô. Nên câu ca ân tình mà ca hát tôn vinh. Quyền phép Chúa vô đối khôn sánh.