Latest in Tech

CHO CON ĐẾN VỚI NGÀI - Hồng Trần & Phạm Đình Đài

1. Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai. Vì con chưa mến Ngài nên đời con còn lắm chông gai. 
Vì con chưa tin Ngài nên con sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai.
ĐK. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiêu. 
Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.
2. Vì con chưa yêu Ngài nên tình con nhiều dở dang. Vì con chưa mến Ngài tâm hồn như còn sống lang thang. 
Vì con chưa tin Ngài nên lòng nhiều nỗi mênh mang. Vì con chưa theo Ngài nên đường đời gặp lắm trái ngang.
3. Vì con chưa yêu Ngài nên nhiều đêm lệ sầu dâng. Vì con chưa mến Ngài nên hồn con ngại tiếng “xin vâng”. 
Vì con chưa tin Ngài nên lòng còn lắm bâng khuâng. Vì con chưa theo Ngài nên đường đời còn lắm gian truân.
4. Vì con chưa yêu Ngài nên gặp thất bại nhiều phen. Vì con chưa mến Ngài trong đời vẫn còn lắm bon chen. 
Vì con chưa tin Ngài nên còn sợ hãi đêm đen. Vì con chưa theo Ngài nên để lòng còn vương ố hoen.