Latest in Tech

CHÚA ĐÃ XỨC DẦU - Lm. Ân Đức

ĐK. Chúa đã xức dầu và thánh hiến con, cho con làm người của Chúa, cho con thuộc trọn về Chúa. Một đời con đây hoàn toàn xin vâng. Từ nay xin Chúa dùng con như khí cụ tình yêu nhiệm mầu. Cho con nồng nàn gắn bó tin yêu, chìm vào biển cả Giê-su.
1. Giờ đây Chúa ơi! Ân huệ Chúa ban cao vời. Chọn con giữa đời mong manh hạt cát nhỏ nhoi. Con nên tư tế thi thành chức thiêng, lộc trời ban phát giao hòa thứ tha. Một đời dâng lên hy lễ tình yêu.
2. Từ nay Chúa ơi! Con là chứng nhân của Ngài. Để con hóa thân Giê-su Mục tử từ nhân. Con nên ngôn sứ rao lời thánh thiêng, phục vụ Chân Lý soi lòng thế nhân. Một đời con như ánh sáng trần gian.
3. Từ nay Chúa ơi! Con nguyện sống theo gương Ngài. Tình yêu hiến dâng cho đi chẳng chút từ nan. Con nên tôi tớ dịu hiền tín trung, một đời thanh thoát không gì vấn vương. Vì đoàn chiên Chúa con hiến mạng sống.