Latest in Tech

HÒA KHÚC TẠ ƠN - Thế Thông

ĐK. Hồng ân Chúa xuống như mưa. Ngài dủ thương đến con từ xưa. 
Cảm tạ Chúa đã dẫn đưa. Biết lấy chi đáp đền phúc ân cho vừa.
1. Lúa vàng suốt trên đồng xa. Gánh về góp vô nhà Cha. Cổng Trời Thiên Chúa mở ra tuôn phúc ân cho dư đầy. Ngàn dân vạn tuế tạ ơn. Biết lấy chi đền phúc ân Ngài ban?
2. Phúc lộc Chúa ban tràn lan. Chúa đổ xuống muôn thiều quang. Lối mòn dương gian Ngài luôn dẫn bước con qua nguy nan. Hồn con hòa khúc tạ ơn. Biết lấy chi đền phúc ân Ngài ban?
3. Chúa hằng xuống ơn bình an. Chúa ủ ấp suốt đời con. Chúa hằng nâng đỡ phượng hoàng tung cánh bay trong tay Ngài. Đời con là khúc tạ ơn. Biết lấy chi đền phúc ân Ngài ban?
4. Chúa hằng biết con cần chi. Chúa hằng sáng soi nẻo đi. Bước đường thiên lý vực sâu lũng tối con không lo gì. Quỳ dâng bài hát tạ ơn. Biết lấy chi đền phúc ân Ngài ban?