Latest in Tech

LỜI CHA - Sơn Ca Linh

1. Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời. Lời Cha đã vang lên giữa trần thế. 
Lời Cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng con.
ĐK. Đốt nóng lên đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. 
Thắp sáng lên thắp sáng lên cho con biết sống trong Lời Cha.
2. Lời Cha ánh reo lên giữa đêm trường. Lời Cha tiếng chim ca trong cuộc sống. 
Lời Cha thắm tin yêu lương thực nuôi hồn. Lời Cha mãi ghi sâu trong lòng con.
3. Lời Cha suối yêu thương chảy ngọt ngào. Lời Cha nắng tin yêu hoa mùa xuân. 
Lời Cha ánh sao mai của niềm hy vọng. Lời Cha đuốc thiêng soi trên đường xa.
***** Lời Cha