Latest in Tech

MỘT ĐỜI THEO CHÚA - Thế Thông

1. Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Trọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con hiến thân vì muôn vàn tội nhân. Dù bão tố thét gào quanh con xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc xin được trung thành giữ vững niềm tin.
ĐK. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con. Lấy chi báo đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài khi lắng lo giữa trần ai. Thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
2. Đường về nơi cung thánh là đây chốn con tìm tựa nương tháng ngày. Nguồn tình yêu con nung nấu thì hồn con bước gian trần mong đừng đổi thay. Dù cuộc sống có nhiều cam go theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối bên Ngài yên lòng không hãi sợ chi.