Latest in Tech

MỘT NGÀY LÚP ÁO - Lm. Khuất Duy Linh

Mái tóc này thật làm duyên cho người thiếu nữ. Bao ân cần tiền nong và thời gian chăm sóc. Nhưng giờ đây chỉ vì tình yêu Chúa Kitô mà con xin bỏ lại để che lúp lên đầu. Tấm áo này tượng trưng đường tình yêu thập giá. Theo con đường mà Thầy Giêsu đã đi qua. Trinh trong lòng nghèo ngoài thân cùng xin vâng trong ước muốn. Kể từ đây vì Thầy con xin nhận lấy tấm áo này. Kể từ đây vì Thầy con xin nhận lấy tấm áo này. Lúp áo này để mai đây trở thành dấu chứng. Cuộc đời em đã trao về, về Đức Kitô. Xin cho tình em luôn trung trinh và bền vững để có ngày em sẽ vĩnh khấn trong yêu thương. Xin tạ ơn, tạ ơn Chúa!