Latest in Tech

MỪNG TRUNG THU - Đan Tâm

ĐK. Mừng trung thu con vui đến bên Cha xanh xanh hồng hồng lồng đèn mới. Xin dâng lên Cha muôn lời cảm tạ. Cha đã tác tạo ánh trăng vàng tươi.
1. Mến thương ngập đầy vui này bao la. Sáng trăng ngọc ngà cảm tạ ơn Cha.
2. Má ba tặng quà con nở môi hoa. Hát vang cả nhà cảm tạ ơn Cha.