Latest in Tech

TÌNH KHÚC LINH MỤC - Người họ Trần

ĐK. Tình yêu vô biên (Chúa đã yêu con) tình yêu tế hiến (Chúa đã yêu con) tình yêu hy sinh tình yêu chịu chết. Tình yêu Linh Mục Chúa hằng thủy chung. Tình yêu trung kiên (con đã dâng lên) tình yêu tế hiến (con đã dâng lên). Tình yêu hy sinh tình yêu chịu chết. Tình yêu Linh Mục một đời hiến dâng.
1. Sao Ngài chọn con khi con chẳng là gì. Sao Ngài gọi con khi con chẳng là chi? Sao Ngài gọi con khi con là hạt cát trong sa mạc. Sao Ngài gọi con khi con là giọt nước giữa biển khơi?
2. Sao Ngài chọn con khi con chẳng là gì. Sao Ngài gọi con khi con chẳng là chi? Sao Ngài gọi con khi con là may cuốn trong bão bùng. Sao Ngài gọi con khi con là ngọn cỏ giữa đồng xa?
3. Sao Ngài chọn con khi con chẳng là gì. Sao Ngài gọi con khi con chẳng là chi? Sao Ngài gọi con khi con là một cánh chim trong trời. Sao Ngài gọi con khi con là một cánh hoa rừng sâu?
4. Sao Ngài chọn con khi con chẳng là gì. Sao Ngài gọi con khi con chẳng là chi? Sao Ngài gọi con khi con là bụi đất trên con đường. Sao Ngài gọi con khi con là một lá khô mùa đông?