Latest in Tech

TIN VÀO TÌNH CHÚA - Lm. Mi Trầm

1. Người đời dạy con phải sống khôn ngoan nhưng Chúa dạy con phải sống điên dại. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa Trời.
ÐK. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dấn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
2. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa Trời.
3. Người đời dạy con hãy tin tưởng mình nhưng Chúa dạy con phó thác nơi Ngài. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sống vì hiện tại nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa Trời.