Latest in Tech

CẢM TẠ HỒNG ÂN LINH MỤC - Sr. Chu Linh, OP

ĐK. (Tình Chúa cao vời) Tình Chúa cao vời (ôi cao vời tình Chúa) ôi tình Chúa cao vời mãi muôn ngàn đời Ngài vẫn yêu con mãi muôn ngàn đời xin ngợi ca tri ân.
1. Trọn đời con hiến dâng cho Ngài một tình yêu mãi không đổi thay, một lòng yêu mến không nhạt phai. Dù con nay yếu hèn bất xứng, dù con đây chẳng có công gì. Ngài đã chọn gọi con nên Linh Mục của Chúa.
2. Mời gọi con bước đi theo Ngài, Ngài gọi con sống trong tình yêu, Ngài rộng ban thánh ân huyền siêu. Đường con đi vui buồn với Chúa, đường gian nguy có Chúa dắt dìu. Ngài đã chọn gọi con nên khí cụ của Chúa.
3. Nguyện đời con chứng nhân Nước Trời nguyện đời con sống cho Ngài thôi, ngọn lửa mến chiếu soi mọi nơi. Đời con đây nay thuộc về Chúa, đời hăng say theo Chúa đêm ngày. Ngài đã gọi tên con nên Linh Mục của Chúa.