Latest in Tech

MONG CHỜ ƠN THÁNH - Mai Khôi & Hạ Quý

1. Xin Thiên Chúa từ nhân nhìn xem thế gian hoang tàn. Ngập chìm vào tội lỗi cõi đời tràn bao cay đắng. Chúa xuống cứu gian trần người thế khát khao đợi mong. Tình Chúa thương muôn đời đoàn con tha thiết nài van.
ĐK. Chúa khoan nhân dịu hiền muôn đời trung tín từ nhân. Lời hẹn thề năm trước sẽ đến sáng soi gian trần. Muôn dân trông tin vui đón chờ mùa hân hoan mới. Chúa đến cứu thế giới an bình hòa chan khắp nơi.
2. Dân riêng Chúa đợi mong hồng ân Chúa đổ tuôn trào. Tựa người tuần phiên đến mong chờ bình minh rạng chiếu. Chúa đến cứu chúng con vượt thoát bao nhiêu tội khiên. Để thế nhân biết rằng tình thương Thiên Chúa vô biên.
3. Ôi Thiên Chúa từ nhân nhìn xem chúng con hao mòn. Lạc lầm vào đêm tối rét lạnh hồn con tê buốt. Chúa xuống cứu gian trần để chứng minh cho tình yêu. Lòng chứa chan bao tình đoàn con kiên quyết nài van.