Latest in Tech

NGÀY CHÚA ĐẾN (Is 11,1-10) - Lm. Mi Trầm

1. Ngày Chúa đến sói sống chung với đàn chiên. Ngày Chúa đến beo nằm chung với dê con. Ngày Chúa đến sư tử sống với bê, trẻ thơ dắt thú rong chơi ôi ngày tuyệt vời!
ĐK. Chúa đến, Chúa đến ngày niềm vui sáng tươi, ngày tình yêu chiếu soi mọi nơi. Chúa đến, Chúa đến ngày lầm than đã qua, ngày bình an tiếng ca đậm đà.
2. Ngày Chúa đến gấu sống chung với bò con. Ngày Chúa đến muôn người vui cảnh an ninh. Ngày Chúa đến sư tử thích cỏ khô, trẻ thơ rắn hổ vui chơi, ôi ngày tuyệt vời!
3. Ngày Chúa đến giáo mác rèn đúc lưỡi liềm. Ngày Chúa đến muôn người thôi cảnh đao binh. Ngày Chúa đến an bình sẽ sáng tươi, niềm vui tỏa chiếu nơi nơi ôi ngày tuyệt vời!