Latest in Tech

TRỜI CAO 3 - Phạm Liên Hùng

ĐK. Trời cao xin đổ sương xuống. Trời cao xin đổ sương xuống. Và ngàn mây mưa Đấng Công Bình. Và trái đất phát sinh Đấng Nhân Lành.
1. Chúa ôi! Đừng chấp tội con. Này đây thành thánh chẳng còn như xưa. Sion ảm đạm hoang vu. Gia-liêm vắng bặt lời ca tụng Người.
2. Đắm say đời sống ngoại bang. Đoàn con tựa lá khô vàng bay xa. Trong cơn cuồng bạo phong ba. Đau thương cách biệt mặt Cha nhân từ.
3. Chúa ôi! Nhìn xuống đoàn dân và mau gửi đến chiên lành cao quang. Sion buồn khổ kêu van. Trông mong kết cuộc lầm than lưu đày.
***** Trời cao 3