Latest in Tech

THÂN PHẬN LƯU ĐÀY - Lm. Tiến Dũng & Lm. Đỗ Xuân Quế

ĐK. Bên sông Ba-by-lon, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc Sion, Sion. Bên sông Ba-by-lon, tiếng thông reo, tiếng thông reo nỉ non.
1. Trăm ngàn vạn đắng cay thân phận kẻ lưu đày. Lỗi tại tôi quên thề (mà) bội ước cùng Thiên Chúa.
2. Nhớ mình dân Sion lưu lạc xa hao mòn. Ðêm ngày tôi chúc tụng (mà) Thiên Chúa của Sion.
3. Tuy họ vẫn thiết tha xin thưởng thức tiếng đàn. Những làm sao hát được (mà) trong đất lạ người ta.
4. Tâm hồn tôi xót xa khi tưởng nhớ quê nhà. Đêm ngày trong thánh điện (mà) ai thắp lửa dâng hoa.
5. Xin dìu tôi tới quê, xin dìu dắt tôi về. Tôi thành tâm ước nguyện (mà) trung tín cùng Thiên Chúa.