Latest in Tech

SAO NGƯỜI GỌI TÔI - Viết Chung

1. Tôi chẳng là gì sao Người gọi tôi? Tôi chẳng là chi sao Người gọi tôi? Tôi là hạt cát trôi trong sa mạc. Tôi là giọt nước lạc giữa biển to. Sao Người gọi tôi? Sao Người gọi tôi?
ĐK. Người gọi tôi giữa muôn người. Người gọi tôi giữa muôn loài. Người gọi tôi khi tôi chưa là tôi. Người gọi tôi với tình ái. Người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây.
2. Tôi luôn dại khờ sao Người gọi tôi? Tôi đầy thờ ơ sao Người gọi tôi? Tôi thật nhỏ bé như hơi tơ nhẹ. Quay cuồng cùng gió và bão và mưa. Sao Người gọi tôi? Sao Người gọi tôi?
3. Tôi thân mọn hèn sao Người gọi tôi? Tôi đầy nhỏ nhen sao Người gọi tôi? Tôi là cái bóng vô duyên vô tình. Tôi là con kiến chìm giữa bùn đen. Sao Người gọi tôi? Sao Người gọi tôi?