Latest in Tech

TIÊN TRI - Đỗ Thi Thức & Lm. Trăng Thập Tự

1. Lạy Ngài sao sai tôi đi tôi chỉ là một em bé. Lạy Ngài sao sai tôi đi tôi nào biết nói gì? Này người Ta sai ngươi đi, đâu phải để ngươi nói, vì người mang thân tiên tri chính là để lắng nghe. Hãy lắng nghe lắng tai nghe nỗi đớn đau trong tâm hồn của con người. Hãy lắng nghe lắng tai nghe những xót xa trong tâm hồn anh em ngươi. Hãy lắng hãy lắng nghe Lời Ta trong cuộc đời. Hãy lắng hãy lắng nghe Lời Ta đang mời gọi thì thầm không thôi. Hãy lắng hãy lắng nghe tình yêu đang quằn quại. Hãy lắng hãy lắng nghe niềm tin đang lạc loài bước trên đường dài.
2. Lạy Ngài sao sai tôi đi tôi chỉ là một con én. Lạy Ngài sao sai tôi đi tôi nào có khá gì? Này người Ta sai ngươi đi, đâu phải vì ngươi khá, này người Ta sai ngươi đi thế thì hãy cứ đi. Hãy cứ đi cứ ra đi chớ băn khoăn sẽ nói gì sẽ làm gì. Vì Thánh Linh ở trên ngươi sẽ nói thay sẽ đong đầy ngươi lo chi. Ở đó ở đó thôi đừng lo chi nhiều chuyện. Ở đó ở đó thôi chìm quên trong hiện diện hiện diện vô biên. Hãy biến hãy biến tan mình đi trong cuộc đời. Hãy xóa hãy xóa tan mình đi trong lòng người sáng riêng đạo Trời.
***** Tiên tri