Latest in Tech

BÀI CA MÔI-SEN (Xh 1, 1-18) - Lm. Thành Tâm

ĐK. Mừng khen Thiên Chúa, Chúa thiên binh oai hùng. Quyền năng khôn sánh khiến muôn dân kinh hoàng. Người ra tay cứu thoát chước mưu thù nhân. Thánh Danh uy linh Người đáng muôn đời tôn vinh.
1. Bao quân thù Người ném sâu biển khơi. Tướng dũng binh hùng phơi xác thây. Chúa tỏ uy quyền để cứu ta. Giờ đây xin dâng lên câu ca.
2. Chúa giữ lời Người hứa cho tổ tiên. Dẫn dắt hộ phù dân Ích-diên. Đến Đất yên bình nơi núi thiêng. Toàn dân vui hân hoan reo vang.
3. Đức Chúa Trời hằng sống luôn chở che. Thoát khỏi nanh hùm chực nuốt tươi. Cứu Chúa Danh Người thật đáng thay. Ngàn năm xin tôn vinh không ngơi.