Latest in Tech

LỄ TẾ ĐẦU MÙA - Vũ Đình Ân

1. Lạy (i) Chúa! Chúng con dâng lên Chúa lễ tế đầu mùa chay này. 
Xin soi sáng cho muôn người chúng con biết ăn năn thống hối tội lỗi.
ĐK. Con xin dâng lên lễ hy sinh cầu cho muôn người chúng con hôm nay. 
Luôn yêu thương nhau sống tin yêu hiệp thông trong của lễ xin dâng lên.
2. Lạy (i) Chúa! Lễ dâng con xin kính tiến Chúa lòng thành bé mọn. 
Mong xin Chúa cho muôn người chúng con biết nên gương bác ái tình thương.