Latest in Tech

NGÀI GÁNH LẤY - Lm. Hoàng Kim

1. Ngài gánh lấy tội lỗi thay cho loài người, từ thập giá dòng máu tuôn chứa chan tưới gội khắp muôn người muôn nơi, ôi Giê-su (Tưới gội khắp muôn người muôn nơi) và ban phúc bình an.
2. Ngài nhận lấy sầu khổ đớn đau trăm đường để thập giá làm nở hoa thắm tươi nâng đỡ những tâm hồn đau thương, ôi Giê-su (Nâng đỡ những tâm hồn đau thương) và ban xuống niềm vui.
3. Ngài mong ước đoàn kết cả thế gian này. Cờ thập giá hiệp nhất dân muôn phương. Ấp ủ hết mọi người trong tay, ôi Giê-su (Ấp ủ hết mọi người trong tay) và ban xuống tình thương.