Latest in Tech

BÀI TÌNH CA - Lm. Kim Long

(Bài tình ca) Tôi viết cho người tôi yêu (Bài tình ca) Tôi hát cho người yêu tôi. Tôi muốn rung phím tơ muôn điệu. Tôi muốn ươm ý thơ tuyệt diệu dệt thành bài tình ca. Vang thấu khắp không gian kiên vững cùng thời gian.
Solo: Nhớ năm xưa trong lạnh giá đêm trường. (Giữa đêm trường) Người Yêu tôi giáng sinh và lên Ngôi Cứu Tinh. Bóng đau thương từ bao năm qua vấn vương. Xóa mờ trong ánh quang hòa bình đó đây chan hòa phúc vinh.
(Rồi một chiều nao trên đồi Can-vê) Thánh giá cao ngất thương đau máu hồng từ châu thân chảy trào. (Ngàn lời cười chê thay dòng nước mắt) Người Yêu tôi tự hiến chết vì yêu tôi. Không có Tình Yêu nào vĩ đại bằng chết cho người mình yêu.
****  Bài tình ca