Menu


MÌNH MÁU THÁNH - Thu Lâm

1. Giê-su yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giê-su yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.
ĐK: Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con hân hạnh được diện kiến Giê-su. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân tình Chúa thương rộng ban.
2. Giê-su yêu con, yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Giê-su yêu con, yêu con ôi thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nóng con người ta. 
3. Giê-su yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Này Mình Máu Thánh lương thần ủ ấp cõi lòng. Giê-su khoan dung thiên thu nhân loại kính thờ. Này Mình Máu Thánh là hạnh phúc con hằng mơ.
****  Mình Máu Thánh
***  Imprimatur: 20.10.2019 - Gp. Nha Trang (TNA - Bộ 1)