Latest in Tech

MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT - Viết Chung

ĐK: Mồ hôi và nước mắt vẫn rơi rơi, rơi trên ruộng đồng. Để cho từng nhánh lúa đã đơm bông đã nên của ăn. Lạy Cha! Đây lễ dâng tâm tình con. Nay dâng lên là bao yêu mến. Xin Cha nhận tựa như hy lễ dâng trong chiều.
1. Ôi bao nhiêu phôi pha mưa nắng bao cay đắng nhọc nhằn. Nhớ lời tuyên phán với cha ông. Chúng con nay gắng công để chuộc hết lỗi lầm đã mang.
2. Mang ơn Cha thương đã nuôi sống đã chuộc hết tội tình. Với lời giao ước sẽ quang lâm. Chúng con nay vững tâm một đời sống chết vì đức tin.