Latest in Tech

LÀ MỘT GIỌT NƯỚC - Thế Thông

1. Là một giọt nước tan biến đi giữa ly rượu nồng. Mong là hạt lúa miến được mục nát để rồi trổ bông. Như nến cháy hương trầm nơi bàn thờ. Có Chúa biết cho lòng con bây giờ luôn khao khát sống trong tình Chúa. Lửa mến ấy không nhạt phai.
ĐK. Cùng hiệp dâng lên Chúa chí nhân. Bao khó khăn ngàn lắng lo kiếp người. Nguyện dìu con đi trong thánh ân. Qua tháng năm mai về bến mơ.
2. Đồi chiều loang máu Chúa chết treo nhuốc nhơ khổ hình. Gánh tội cả thế giới tình yêu Chúa ôi thật lớn lao. Hy lễ thuở xưa giờ trên bàn thờ. Con biết nói sao tình Chúa vô bờ. Van xin Chúa thứ tha tội lỗi để xứng đáng trong tình yêu.
*****  Là một giọt nước
****  Imprimatur: 18.08.2018 - GP. Xuân Lộc