Menu


TỪ TRONG LÒNG MẸ - Phương Anh

1. Ngay từ trong lòng mẹ Chúa đã nhớ đến con, ngày Mẹ Ma-ri-a mang Giê-su trong lòng đến viếng thăm con. Để Thần Khí tác sinh thánh hiến thân con trao ân tình sâu. Ôi tình yêu thánh nhiệm mầu (trao ân tình sâu).
ĐK: Ngợi khen Chúa đã dựng nên con cảm tạ Chúa đã sai con đi vào đời để mở đường cho Đức Ki-tô. Ngợi khen Chúa tác thành nên con cảm tạ Chúa đã sai con tuy thân này chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi.
2. Ngay từ trong lòng mẹ Chúa đã đóng ấn con, Ngài dành riêng thân con cho vinh quang Ngài thắm thiết yêu đương. Ngài chạm đến xác thân thánh hiến đôi môi loan tin mừng vui. Ôi tình yêu thánh tuyệt vời (con đây Ngài ơi).
3. Trong (là) trong lòng mẹ Chúa đến thánh hiến con. Làm hồn con hân hoan tim con reo mừng Chúa sống trong con. Mẹ hằng đến viếng thăm với Chúa Giê-su trao Ngôi Tình Yêu. Ôi tình yêu thánh của Mẹ (cao siêu tình Mẹ).
***  Imprimatur: 20.10.2019 - GP. Nha Trang (TNA-1)