Latest in Tech

THÁNH CA ISAIA (CN3MVC) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Hãy mừng vui và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật là cao cả. 
1. Đây Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của tôi. Tôi tin tưởng không sợ chi, trông nơi Chúa không sợ gì. Vì Chúa là chính sức mạnh Đấng tôi ngợi ca, Người là phần rỗi của tôi. 
2. Hân hoan tới múc nước tận nguồn suối, dâng lên Chúa lời tụng ca, dâng lên Chúa lời cảm tạ, và hãy cầu khẩn Danh Người, báo cho ngàn dân sự nghiệp của Chúa dường bao. 
3. Ca khen Chúa Đấng tỏ hiện kỳ công, cao rao khắp trên trần gian, bao công phúc Chúa đã làm. Này hỡi dân Chúa khắp nơi hát ca mừng vui, vì Người là Đấng toàn năng.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaThánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người sai tôi đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Ca Isaia (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C))