Latest in Tech

THÁNH VỊNH 24 (CN1MVC) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên, lên tới Ngài. 
1. Xin chỉ cho con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài. 
2. Xin chỉ đường cho những kẻ lỡ bước vì Chúa đây luôn nhân ái chính trực. Dù người lòng khiêm -cung lối đường công minh. Dạy con luôn vững tâm tìm theo lối Ngài. 
3. Chúa hằng từ bi rất mực trung tín cho những ai theo giao ước của Ngài. Một lòng Ngài yêu thương những người vâng nghe. Và luôn che chở ai hằng theo ý Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa ơi! Xin hãy tỏ lòng từ bi và ban ơn cứu độ chúng con. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 24 (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C))