Latest in Tech

THÁNH VỊNH 8 (M1T) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Thiên Chúa của chúng tôi. Lẫy lừng thay, lẫy lừng thay khắp nơi Danh của Ngài. Uy phong Ngài vượt quá tầng trời cao, kỳ công Ngài thật lớn lao vĩ đại. 
1. Ngắm kỳ công đây tay Ngài tác tạo. Muôn trăng sao kia Chúa đã an bài, thì phàm nhân là chi sao Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải bận tâm? 
2. Chúa tạo tác đây con người tro bụi, nâng lên cao ban ơn phúc dư đầy, và Ngài đã mặc cho bao vinh dự cao sáng, thi hành sứ mạng là con Chúa hiển vinh. 
3. Chúa là nơi con nương tựa suốt đời. Con an tâm trông nơi Chúa đêm ngày, và tìm đâu ủi an giữa những ngày nguy khốn, con chỉ biết tìm về Thiên Chúa tình yêu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaNgày lại ngày chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm xin chúc tụng Danh Ngài. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 8 (Mùng 1 Tết)