Latest in Tech

HÃY THỜ LẠY – Lm. Mi Trầm

1. Người đã đến mang thân phận con người, và Người đã chịu ma quỉ cám dỗ. Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này nên bánh ăn. Và Chúa Giê-su lắng nghe những lời ngọt bùi. Cậy sức khoe tài này Người không nghĩ tới. Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán truyền.
ĐK: Hãy thờ lạy một mình Thiên Chúa là Chúa đất trời. Hãy thờ lạy một mình Thiên Chúa và vâng nghe lời Người.
2. Người đã đến mang thân phận con người, và Người đã chịu ma quỉ cám dỗ. Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy thử nhảy từ góc đền không vấp chân. Và Chúa Giê-su lắng nghe những lời ngọt bùi. Mầm mống kiêu ngạo này Người không nghĩ tới. Quyền uy Chúa không nên thử thách nhưng hãy phục lạy tôn thờ Thiên Chúa muôn loài.
3. Người đã đến mang thân phận con người, và Người đã chịu ma quỉ cám dỗ. Người đã đến mang thân phận con người, và Người đã chịu ma quỉ cám dỗ. Nếu ông quỳ thờ lạy tôi, trần thế thưởng ông tất cả quì xuống đi. Và Chúa Giê-su lắng nghe những lời ngọt bùi. Mầm mống tham lam này Người không nghĩ tới. Này Sa-tan lui xa mặt Ta, ngươi phải thờ lạy một mình Thiên Chúa uy quyền.
****  Hãy thờ lạy (Mt 4,1-11 * CN1MCA)
****  Imprimatur: 20.11.2019 - Gp. Nha Trang