Latest in Tech

LẠY CHÚA GIÊSU, XIN CHỮA CHÚNG CON! – Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Lạy Chúa! Xin chữa lành chúng con. Xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn.
1. Xin cứu chữa con lạy Chúa để con được chữa lành. Xin cứu thoát con lạy Chúa, vì vinh dự con chính là Ngài.
2. Khi gặp bước ngặt nghèo con kêu lên cùng Chúa, thì Chúa đã ra tay cứu con thoát ngàn nỗi gian truân, sai Lời Chúa đến chữa cho lành mạnh.
3. Linh hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa, chớ khá quên ân huệ Chúa ban. Chúa tha cho con muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật con.
4. Lạy Chúa Giê-su! Xin dủ lòng thương xót chúng con. Xin Ngài chỉ phán một lời thì con đây được chữa lành.
****  Lạy Chúa Giêsu, xin chữa chúng con!   
****  Imprimatur: 21.02.2020 - TGP. Sài Gòn