Latest in Tech

NÀY LÀ MÌNH THẦY – Lm. Nguyên Lễ

ĐK: Này hỡi đoàn con: "Này là Mình Thầy và đây Máu Thầy", để cứu mọi người, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
1. Đây Lời Chúa truyền dạy, qua bao đời còn vang vọng mãi. Thì này đoàn chúng con, xin đến đây để thực thi ý Ngài.
2. Gương Ngài xưa để lại, muôn muôn đời còn soi rạng mãi. Trọn một đời hiến thân, nên lễ dâng đền tội cho thế trần.
3. Con nguyện xin từng ngày cho con được lòng trung thành mãi. Nhờ cử hành lễ dâng, ơn Chúa ban ngập tràn muôn cõi lòng.