Latest in Tech

VINH DỰ CỦA TA – Lm. Ân Đức

ĐK: Vinh dự của ta là ở nơi Thập Giá Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô. Nơi Người ta được giải thoát, được sống và được sống lại. Chính Người giải thoát và cứu độ ta.
1. Muôn lạy Chúa Ki-tô! Xin tôn thờ và chúc tụng Chúa. Chúa đã dùng Thánh Giá để cứu chuộc trần gian. Chúng con cảm tạ Chúa, ôi Hy Lễ tuyệt vời. Chúng con ngợi khen Chúa, Đấng Cứu Tinh muôn đời.
2. Muôn lạy Chúa Ki-tô! Ôi Đối Tượng Duy Nhất tuyệt mỹ. Chúng con thờ lạy Chúa: Chiên xóa tội trần gian. Chúng con nguyện theo Chúa, ôi Đấng Thánh tuyệt vời. Chúng con nguyện yêu Chúa, Đấng chết cho muôn người.