Latest in Tech

THÁNH THỂ NHIỆM MẦU – Thiên Đan

ĐK: Con khiêm nhu cúi đầu thờ lạy Chúa. Đã yêu con tình yêu quá cao sâu. 
Xuống trần gian để ban ơn cứu độ. Và ngày nay ngự trong phép nhiệm mầu.
1. Thịt Máu Chúa nên lương thực trường sinh (lương thực trường sinh). Nuôi sống con đời lữ hành dương thế (lữ hành dương thế). Như Man-na Chúa ban xuống bởi trời (Man-na bởi trời). Nuôi dân xưa lữ thứ nơi quê người.
2. Tình yêu Chúa luôn bao bọc đời con (chở che đời con). Nuôi sống con bằng chính Mình Máu Chúa (chính Mình Máu Chúa). Ban cho con chính ân phúc của Ngài (ơn thiêng của Ngài). Xin tri ân tình Chúa đến muôn đời.
3. Đời nhân thế giữa ba đào hiểm nguy (ba đào hiểm nguy). Con khát khao Ngài ban truyền sức sống (ban truyền sức sống). Xin cho con mãi ghi khắc trong đời (ghi sâu trong đời). Dâng hy sinh đền đáp những ơn Ngài.
 ***** Thánh Thể Nhiệm Mầu
***  Imprimatur: 23.5.2020 - TGP. Sài Gòn
*****➡ Thánh Ca Thiên Đan