Latest in Tech

CÓ NGÀI SỢ CHI! (CN19TNA) – La Thập Tự

1. Những cơn sóng đời lung lạc bước chân ai. Sóng xô vào thuyền tông đồ lo hoảng sợ. Nhưng Ngài đã đến đi trên biển uy nghi. Mang lại bình an các tông đồ hết sợ.
ĐK: Con nay tin rằng: Ngài luôn ở cùng con. Mặc bao sóng gió con nào có lo chi. Ở đâu có Ngài là bờ bến an bình. Trần gian sóng gió, có Ngài nào biết sợ chi!
2. Những cơn sóng đời ru ngủ giấc mơ ai. Sóng xô thuyền dạt tâm hồn quên bóng Ngài. Nhưng Ngài đã đến Phê-rô đã van xin. Trên mặt biển xanh bước theo Ngài đến cùng.
3. Bước đi với Ngài bao là những chông gai. Có khi cuộc đời mang niềm đau xễ xài. Mong hoài chẳng thấy đêm thanh bình tương lai. Nhưng hồn thầm xin để con đừng vắng Ngài.
4. Những cơn sóng đời đang cản bước chân ai. Thế gian dập vùi con tưởng như vắng Ngài. Nhưng Ngài vẫn đến con đâu ngờ hôm nay. Bao giờ lòng con biết tin cậy đến Ngài.
***** Có Ngài Sợ Chi (Chúa nhật 19 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)