Latest in Tech

ÂN PHÚC NHIỆM MẦU – Kim Đường

Này màn đêm còn phủ khắp trần gian. Kìa đoàn dân lần bước trong lầm than. Như hoang mạc khô mong mưa nguồn rơi, muôn dân nào nguôi trong đêm mờ tối mong chờ Đấng Cứu Tinh. 
ĐK: Bừng lên, bừng sáng lên! Trần hoàn hỡi, cùng hát lên! Hôm nay Ngôi Lời từ trời cao mặc lấy xác phàm, đến với loài người đem nguồn ơn cứu độ tươi mới. Vinh quang Chúa Trời từ thiên cung ban xuống trần đời. Chúng ta đã thấy nào ca lên hỡi loài người ơi! Vinh danh! Vinh danh Chúa trên các tầng trời. Bình an cho những người lòng ngay chính tâm. Vinh danh! Vinh danh Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa yêu thương. 
1. Huyền diệu đêm nay là Vị Cứu Thế giáng sinh làm người. Dệt màu yêu thương nối kết đất trời hoà chung duyên mới. Vang lên câu ca hỡi loài người đêm nay muôn ân phúc tuyệt vời. Em-ma-nu-el Con Chúa Trời nay đến ở cùng chúng ta. Vang lên câu ca hỡi loài người đêm nay muôn ân phúc tuyệt vời. Em-ma-nu-el Con Chúa Trời nay đến ở cùng chúng ta. 
2. Trần hoàn vui lên ca khen Con Chúa với muôn cung nhạc. Mục đồng chăn chiên với các thiên thần thờ lạy Con Chúa. Đêm nay đêm ân thánh nhiệm mầu, đêm nay đêm ơn phúc khởi đầu. Cha ban Con yêu thương xuống trần, cứu thoát tội khiên chúng nhân. Đêm nay đêm ân thánh nhiệm mầu, đêm nay đêm ơn phúc khởi đầu. Cha ban Con yêu thương xuống trần, cứu thoát muôn tội chúng nhân.
***  Imprimatur: 08.01.2021 - TGP. Sài Gòn